English

Principe 2. Relevante stakeholders: bepaling en dialoog

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

De onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. De onderneming organiseert de dialoog met deze stakeholders over de strategie waarmee invulling wordt gegeven aan de missie. 

Uitwerking – ‘als het beter kan, doe dat dan’

2.1. Bepaling

2.1.1. De onderneming stelt een profielschets op van de relevante stakeholders, passend bij de missie en de schaal van de onderneming en met oog voor de gezichtspunten van: 

•Investeerders en financiers;

•Medewerkers; 

•Opdrachtgevers en aanbestedende organisaties;

•Ketenpartners en betrokken belanghebbenden;

•Klanten en afnemers;

•Toekomstige generaties en de natuur.

2.1.2. De onderneming publiceert de profielschets en de namen van de relevante stakeholders op haar website.

2.2. Dialoog

2.2.1. De onderneming vraagt stakeholders die voldoen aan de profielschets om deel te nemen in de stakeholderdialoog. 

2.2.2. De onderneming zorgt ervoor dat de relevante stakeholders zich uit kunnen spreken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de missie en welke afwegingen daarbij spelen. De onderneming doet dat steeds in een fase waarin de dialoog met de relevante stakeholders nog invloed heeft op de finale besluitvorming.

2.2.3. De onderneming stelt de relevante stakeholders gevraagd en ongevraagd de informatie ter beschikking die voor de dialoog van betekenis is. Daartoe behoort ook de rapportage van de collegiale toetsing (zie Principe 4).

2.2.4. De onderneming rapporteert jaarlijks op haar website de uitkomsten van de dialoog met relevante stakeholders die materieel waren voor het beleid van de onderneming. Daarbij geeft de onderneming inzicht in de status van de dialoog (formeel of informeel), de frequentie ervan (structureel of ad hoc) en de wijze waarop de onder 2.1.1. genoemde gezichtspunten in de dialoog zijn betrokken (direct of indirect). 

 

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png