English

Principe 1. Missie: geborgd en meetbaar

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

De onderneming legt haar missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.

Uitwerking – ‘als het beter kan, doe dat dan’

1.1. Geborgd

1.1.1. De statuten van de onderneming bevatten als doelomschrijving haar missie, waarbij expliciet wordt benoemd aan de oplossing van welk maatschappelijk vraagstuk de onderneming wil bijdragen.  De onderneming publiceert de statuten op haar website (zie Principe 5).

1.1.2. De onderneming borgt deze missie door in de statuten op te nemen aan welke eisen de besluitvorming moet voldoen ten aanzien van:

a. de aanpassing van de statutaire doelomschrijving; b. de verkoop en staking van de onderneming.

Bij deze besluitvorming betrekt de onderneming de opvatting van de relevante stakeholders (zie Principe 2).

1.1.3. De onderneming kan ervoor kiezen de missie te beschermen door de besluitvorming over zaken die de missie betreffen, afhankelijk te maken van de stem van een prioriteitsaandeelhouder of vergelijkbare beschermingsconstructie.

1.2. Inzichtelijk

1.2.1. De onderneming werkt de missie uit in een (jaar)plan. Daarin wordt de missie in de vorm van doelstellingen geconcretiseerd en waar mogelijk gekwantificeerd, zodat de realisatie ervan inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit (jaar)plan wordt op de website van de onderneming gepubliceerd (zie Principe 5).

1.2.2. De onderneming bepaalt na overleg met de relevante stakeholders (zie Principe 2) hoe de impact inzichtelijk wordt gemaakt.

1.2.3. Jaarlijks publiceert de onderneming een impactrapportage op de website van de onderneming (zie Principe 5). Hierin wordt zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt in hoeverre de in het (jaar)plan vermelde doelstellingen zijn behaald. De ontwikkeling van de onderneming wordt inzichtelijk gemaakt door aan te geven wat de verandering is van de impact of de impactmeting in vergelijking met de vorige impactrapportage. 

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png